Reinigen von mākṣika (RMañj, 3.80/81)
sindhūdbhavasya bhāgaikaṃ tribhāgaṃ mākṣikasya ca ⁄
kṛtvā tadāyase pātre lohadarvyātha cālayet ⁄⁄
sindūrābhaṃ bhaved yāvat tāvanmṛdvagninā pacet ⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7saindhava
8mākṣika
9Ins.Löffel
10OrtGefäß
11Verberhitzen
12Sub.N.N.
13Obj.mākṣika
14OrtFeuer

Reinigen von mākṣika (RCint, 7.103)
agastyapatraniryāsaiḥ śigrumūlaṃ supeṣitam ⁄
tanmadhye puṭitaṃ śudhyet tāpyaṃ tvamlena pācitam ⁄⁄
1Proc
2Verb
puṭapāka durchführen
3Sub.N.N.
4Obj.mākṣika
5Ins.
6Blatt
7Wurzel
8saurer Saft

Reinigen von mākṣika (RCint, 7.104/05)
sindhūdbhavasya bhāgaikaṃ tribhāgaṃ mākṣikasya ca ⁄
mātuluṅgarasairvāpi jambīrotthadraveṇa vā ⁄⁄
kṛtvā tadāyase pātre lauhadarvyā ca cālayet ⁄
sindūrābhaṃ bhavedyāvat tāvanmṛdvagninā pacet ⁄
suśuddhaṃ mākṣikaṃ vidyātsarvarogeṣu yojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7saindhava
8mākṣika
9Zitronat-Zitrone
10Ins.Löffel
11OrtGefäß
12Verberhitzen
13Sub.N.N.
14Obj.mākṣika
15OrtFeuer

Reinigen von mākṣika (RCūM, 10.132)
eraṇḍatailaluṅgāmbusiddhe śudhyati mākṣikam ⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.mākṣika
5Ins.
6Rizinus
7Zitronat-Zitrone

Reinigen von mākṣika (RCūM, 10.132/33)
siddhaṃ ca kadalīkandatoye ca ghaṭikādvayam ⁄⁄
taptaṃ kṣiptaṃ varākvāthe śuddhimāyāti mākṣikam ⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.Knolle
8Verberhitzen
9Sub.N.N.
10Obj.mākṣika
11Verbeintauchen
12Sub.N.N.
13Obj.mākṣika
14Orttriphalā

Reinigen von mākṣika (RRĀ, R.kh., 7.27)
meghanādapāṣāṇabhedī piṣṭvā tatpiṇḍamadhye mākṣikaṃ kaṇaśaḥ kṛtvā nikṣipet ⁄
tadgolakaṃ vastre baddhvā dolāyantre kulatthakvāthe dinamekaṃ pacet ⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7meghanāda
8pāṣāṇabhedin
9mākṣika
10Verbzu einer Kugel formen
11Sub.N.N.
12Obj.mākṣika
13Verbeinwickeln
14Sub.N.N.
15Obj.mākṣika
16Ins.Stück Stoff
17Verbsveday
18Sub.N.N.
19Obj.mākṣika
20Ins.Pferdebohne
21Ortdolāyantra

Reinigen von mākṣika (RRĀ, R.kh., 7.22-24)
mākṣikasya trayo bhāgā bhāgaikaṃ saindhavasya ca ⁄⁄
mātuluṅgadravairvātha jambīrotthadravaiḥ pacet ⁄
lohapātre pacettāvadyāvatpātraṃ sulohitam ⁄⁄
tāmravarṇamayo yāti tāvacchudhyati mākṣikam ⁄
1Proc
2Verb
erhitzen
3Sub.N.N.
4Obj.
5mākṣika
6saindhava
7Zitronat-Zitrone
8OrtGefäß

Reinigen von mākṣika (RRĀ, R.kh., 7.20-22)
mākṣikaṃ naramūtreṇa kvāthayet kodravairdravaiḥ ⁄
vetasenāmlavargeṇa ṭaṃkaṇena kaṭutrikaiḥ ⁄⁄
dolāyantre dinaṃ pācyaṃ sūraṇasyaiva madhyagam ⁄
dinaṃ rambhādravaiḥ pacyāttaddhṛtvā peṣayedghṛtaiḥ ⁄⁄
eraṇḍatailasaṃyuktaṃ puṭe pacyādviśuddhaye ⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.
8Urin
9Kodo-Hirse
10Rattanpalme
11amlavarga
12Borax
13trikaṭu
14OrtElefantenkartoffel
15Ortdolāyantra
16Verbsveday
17Sub.N.N.
18Obj.mākṣika
19Ins.Banane
20Verbzerreiben
21Sub.N.N.
22Obj.
23mākṣika
24Ghee
25Verbpuṭapāka durchführen
26Sub.N.N.
27Obj.mākṣika
28Ins.Rizinus

Reinigen von mākṣika (RRĀ, V.kh., 3.86/87)
suvarṇavarṇaṃ vimalaṃ tāpyaṃ vā kaṇaśaḥ kṛtam ⁄
punarnavāyāḥ kalkasthaṃ kaulatthe svedayejjale ⁄⁄
saindhavairbījapūrāktairyuktaṃ vā poṭalīkṛtam ⁄
dolāyantre dinaṃ svedyaṃ śuddhimāyāti niścitam ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.mākṣika
5Ins.
6
7punarnavā
8Pferdebohne
9
10saindhava
11Zitronat-Zitrone
12Ortdolāyantra

Reinigen von mākṣika (RRĀ, R.kh., 7.24-26)
agastyapuṣpaniryāsaiḥ śigrumūlaṃ vigharṣayet ⁄⁄
dravaiḥ pāṣāṇabhedyāśca pacyādebhiśca mākṣikam ⁄
tadvaṭīṃ cāndhamūṣāyāṃ viṃśadbhir upalaiḥ pacet ⁄⁄
punaḥ piṣṭvātha rundhyācca puṭaiḥṣaḍbhir viśudhyati ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Blüte
8Wurzel
9pāṣāṇabhedin
10mākṣika
11Ins.vanopala
12Ortandhamūṣā
13Verbzerreiben
14Sub.N.N.
15Obj.mākṣika
16Verb (6 x)puṭapāka durchführen
17Sub.N.N.
18Obj.mākṣika

Reinigen von mākṣika (RArṇ, 7.12)
kimatra citraṃ kadalīrasena supācitaṃ sūraṇakandasampuṭe ⁄
vātāritailena puṭena tāpyaṃ puṭena dagdhaṃ varaśuddhim eti ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbpuṭapāka durchführen
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.Banane
8OrtKnolle
9Verbpuṭapāka durchführen
10Sub.N.N.
11Obj.mākṣika
12Ins.Rizinus

Reinigen von mākṣika (RArṇ, 7.6/7)
tailāranālatakreṣu gomūtre kadalīrase ⁄
kulatthakodravakvāthaiḥ mākṣikaṃ vimalaṃ tathā ⁄
muhuḥ śūraṇakandasthaṃ svedayedvaravarṇini ⁄⁄
kṣārāmlalavaṇairaṇḍatailasarpiḥsamanvitam ⁄
puṭatrayaṃ pradātavyaṃ taddvayaṃ śodhitaṃ bhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.Öl
8OrtKnolle
9Verbsveday
10Sub.N.N.
11Obj.mākṣika
12Ins.āranāla
13OrtKnolle
14Verbsveday
15Sub.N.N.
16Obj.mākṣika
17Ins.takra
18OrtKnolle
19Verbsveday
20Sub.N.N.
21Obj.mākṣika
22Ins.Urin
23OrtKnolle
24Verbsveday
25Sub.N.N.
26Obj.mākṣika
27Ins.Banane
28OrtKnolle
29Verbsveday
30Sub.N.N.
31Obj.mākṣika
32Ins.Pferdebohne
33OrtKnolle
34Verbsveday
35Sub.N.N.
36Obj.mākṣika
37Ins.Kodo-Hirse
38OrtKnolle
39Verb (3 x)puṭapāka durchführen
40Sub.N.N.
41Obj.mākṣika
42Ins.
43alkalische Stoffe
44saurer Saft
45Salz
46Rizinus
47Ghee

Reinigen von mākṣika (RHT, 9.12)
kṣāraiḥ snehairādau paścādamlena bhāvitaṃ vimalam ⁄
śudhyati tathā ca rasakaṃ daradaṃ mākṣikamapyevam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbeinweichen
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.alkalische Stoffe
8Verbeinweichen
9Sub.N.N.
10Obj.mākṣika
11Ins.Öl
12Verbeinweichen
13Sub.N.N.
14Obj.mākṣika
15Ins.saurer Saft

Reinigen von mākṣika (RSS, 1.208)
svarṇamākṣikacūrṇaṃ tu vastre baddhvā vipācayet ⁄
kālamāriṣaśāliṃ ca kvāthe dolāvidhānataḥ ⁄
tadadhaḥ patitaṃ śastamevaṃ śudhyati mākṣikam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbeinwickeln
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.Stück Stoff
8Verbsveday
9Sub.N.N.
10Obj.mākṣika
11Ins.Reis
12Ortdolāyantra

Reinigen von mākṣika (RRS, 2.78; var. 1)
eraṇḍatailaluṅgāmbusiddhaṃ śudhyati mākṣikam ⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.mākṣika
5Ins.
6Rizinus
7Zitronat-Zitrone

Reinigen von mākṣika (RRS, 2.78; var. 2)
siddhaṃ vā kadalīkandatoyena ghaṭikādvayam ⁄
taptaṃ kṣiptaṃ varākvāthe śuddhimāyāti mākṣikam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.Knolle
8Verberhitzen
9Sub.N.N.
10Obj.mākṣika
11Verbeintauchen
12Sub.N.N.
13Obj.mākṣika
14Orttriphalā

Reinigen von mākṣika (RSS, 1.209/10)
mākṣikasya trayo bhāgā bhāgaikaṃ saindhavasya ca ⁄
mātuluṅgadravair vātha jambīrotthadravaiḥ pacet ⁄⁄
lauhapātre pacettāvallauhadarvyā ca cālayet ⁄
bhāsavarṇamayo yāvattāvacchudhyati mākṣikam ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7mākṣika
8saindhava
9Zitronat-Zitrone
10OrtGefäß
11Verbumrühren
12Sub.N.N.
13Obj.mākṣika
14Ins.Löffel

Reinigen von mākṣika (RSS, 1.202/03)
mūtrāranālataileṣu godugdhe kadalīrase ⁄
kaulatthe kodravakvāthe mākṣikaṃ vimalaṃ tathā ⁄⁄
muhuḥ śūraṇakandasthaṃ svedayedvaravahninā ⁄
kṣārāmlalavaṇaiścaiva tailasarpiḥsamanvitam ⁄
puṭatrayaṃ pradātavyaṃ tatastu śodhitaṃ bhavet ⁄⁄
1Var
N.N.
2Varmākṣika
3Proc
4Verbsveday
5Sub.N.N.
6Obj.mākṣika
7Ins.Urin
8OrtKnolle
9Verbsveday
10Sub.N.N.
11Obj.mākṣika
12Ins.āranāla
13OrtKnolle
14Verbsveday
15Sub.N.N.
16Obj.mākṣika
17Ins.Öl
18OrtKnolle
19Verbsveday
20Sub.N.N.
21Obj.mākṣika
22Ins.Milch
23OrtKnolle
24Verbsveday
25Sub.N.N.
26Obj.mākṣika
27Ins.Banane
28OrtKnolle
29Verbsveday
30Sub.N.N.
31Obj.mākṣika
32Ins.Pferdebohne
33OrtKnolle
34Verbsveday
35Sub.N.N.
36Obj.mākṣika
37Ins.Kodo-Hirse
38OrtKnolle
39Verb (3 x)puṭapāka durchführen
40Sub.N.N.
41Obj.mākṣika
42Ins.
43alkalische Stoffe
44saurer Saft
45Salz
46Öl
47Ghee