dīpana (RCint, 3.38)
athavā citrakadrāvaiḥ kāñjike tridinaṃ pacet ⁄
dīpanaṃ jāyate tasya rasarājasya cottamam ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6kāñjika
7Plumbago zeylanica L.

dīpana (RCint, 3.36/37)
kāsīsaṃ pañcalavaṇaṃ rājikāmaricāni ca ⁄
dviśigrubījamekatra ṭaṅkaṇena samanvitam ⁄⁄
āloḍya kāñjike dolāyantre pākād dinais tribhiḥ ⁄
dīpanaṃ jāyate samyak sūtarājasya jāraṇe ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6kāsīsa
7pañcalavaṇa
8Schwarzer Senf
9Schwarzer Pfeffer
10Samen
11Borax
12kāñjika
13Ortdolāyantra

dīpana (RCūM, 4.90)
dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyagaḥ ⁄
grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6nicht-organisches Material
7Wurzel
8OrtTopf

dīpana (RCūM, 15.59)
maricābjāsurī caiva śigrubhūkhagaṭaṅkaṇaiḥ ⁄
sasaṃdhānais tryahaṃ svedād bhavetsūtasya dīpanam ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6Schwarzer Pfeffer
7Indische Lotusblume
8Schwarzer Senf
9Meerrettichbaum
10saurāṣṭrā
11kāsīsa
12Borax
13kāñjika

dīpana (RRĀ, V.kh., 11.31-34)
trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ bhūkhagaṃ śigrumūlakam ⁄
svarṇapuṣpī ca kāsīsaṃ maricaṃ rājikā madhu ⁄⁄
kṣīrakando jayā kanyā vijayā girikarṇikā ⁄
kākajaṅghā śoṇapuṣpī pātālagaruḍī kaṇā ⁄⁄
vandhyākarkoṭakī vahnirvyastaṃ vātha samastakam ⁄
peṣayedamlavargeṇa taddravairmardayedrasam ⁄⁄
dinānte bandhayedvastre dolāyantre tryahaṃ pacet ⁄
pūrvadrāvairghaṭe pūrṇe grāsārthī jāyate rasaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarQuecksilber
3Var
4trikṣāra
5pañcalavaṇa
6bhūnāga
7Wurzel [Meerrettichbaum]
8svarṇapuṣpī
9kāsīsa
10Schwarzer Pfeffer
11Schwarzer Senf
12Honig
13kṣīrakanda
14jayantikā
15kanyā
16vijayā
17Blaue Schamblume
18Leea hirta Banks ex Roxb.
19śoṇapuṣpī
20pātālagaruḍī
21Langer Pfeffer
22(vandhyā)karkoṭī
23Plumbago zeylanica L.
24amlavarga
25Proc
26Verbzerreiben
27Sub.N.N.
28Obj.
29Verbzerreiben
30Sub.N.N.
31Obj.
32
33Quecksilber
34Verbsveday
35Sub.N.N.
36Obj.Quecksilber
37Ortdolāyantra

dīpana (RAdhy, 116)
bhūkhagaṭaṅkaṇamanaḥśilalavaṇāsuriśigrukāñcikais tridinam ⁄
svedena dīnadīpto'sau grāsārthī jāyate sūtaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6saurāṣṭrā
7kāsīsa
8Borax
9Realgar
10Salz
11Schwarzer Senf
12Meerrettichbaum
13kāñjika

dīpana (RAdhy, 113)
bhūṭaṅkaṇoṣaṇasvayāsuriśigrupiṣṭaiḥ(?) ⁄
svinnastryahe tuṣajale'thabhavetsudīptaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6saurāṣṭrā
7Borax
8Schwarzer Pfeffer
9Meerrettichbaum
10kāñjika

dīpana (RPrSudh, 1.71/72)
aṣṭādaśāṃśabhāgena kanakena ca sūtakaḥ ⁄
nimbūrasena saṃmardyo vāsaraikamataḥparam ⁄⁄
kṣāraiśca lavaṇai ramyaiḥ sveditaḥ kāṃjikena hi ⁄
1Var
N.N.
2VarQuecksilber
3Proc
4Verbzerreiben
5Sub.N.N.
6Obj.
7Quecksilber
8Gold
9Zitronat-Zitrone
10Verbsveday
11Sub.N.N.
12Obj.Quecksilber
13Ins.
14alkalische Stoffe
15Salz
16kāñjika
17Verbwaschen
18Sub.N.N.
19Obj.Quecksilber
20Ins.kāñjika

dīpana (RPrSudh, 1.67/68)
rājikā lavaṇopetā maricaṃ śigruṭaṃkaṇe ⁄
kāsīsasaṃyutā kāṃkṣī kāṃjikena samanvitaiḥ ⁄⁄
dināni trīṇi saṃsvedya paścāt kṣāreṇa mardayet ⁄
anenaiva prakāreṇa dīpanaṃ jāyate dhruvam ⁄⁄
1Var
2
Schwarzer Senf
3Salz
4Schwarzer Pfeffer
5Meerrettichbaum
6Borax
7tuttha
8kāṅkṣī
9kāñjika
10VarN.N.
11VarQuecksilber
12Proc
13Verbsveday
14Sub.N.N.
15Obj.Quecksilber
16Ins.
17Verbzerreiben
18Sub.N.N.
19Obj.
20Quecksilber
21alkalische Stoffe

dīpana (RRS, 8.70)
dhātupāṣāṇamūlādyaiḥ saṃyukto ghaṭamadhyagaḥ ⁄
grāsārthaṃ tridinaṃ svedo dīpanaṃ tanmataṃ budhaiḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6nicht-organisches Material
7Wurzel
8OrtTopf

dīpana (RHT, 2.18)
bhūkhagaṭaṅkaṇamaricair lavaṇāsurīśigrukāñjikais tridinam ⁄
svedena dīpito'sau grāsārthī jāyate sūtaḥ ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6saurāṣṭrā
7kāsīsa
8Borax
9Schwarzer Pfeffer
10Salz
11Schwarzer Senf
12Meerrettichbaum
13kāñjika

dīpana (RRS, 11.50)
maricair bhūkhagayuktair lavaṇāsurīśigruṭaṅkaṇopetaiḥ ⁄
kāñjikayuktaistridinaṃ grāsārthī jāyate svedāt ⁄⁄
1Proc
2Verb
sveday
3Sub.N.N.
4Obj.Quecksilber
5Ins.
6Schwarzer Pfeffer
7kāsīsa
8saurāṣṭrā
9Salz
10Schwarzer Senf
11Meerrettichbaum
12Borax
13kāñjika