māraṇa von Auripigment (RMañj, 3.72/73)
palamekaṃ śuddhatālaṃ kaumārīrasamarditam ⁄
śarāvasampuṭe kṣiptvā yāmāndvādaśakaṃ pacet ⁄⁄
svāṅgaśītaṃ samādāya tālakaṃ tu mṛtaṃ bhavet ⁄
galatkuṣṭhaṃ hareccaiva tālakaṃ ca na saṃśayaḥ ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment [śuddha]
3Proc
4Verberhitzen
5Sub.N.N.
6Obj.
7Auripigment [śuddha]
8kanyā
9Ortśarāva
10Verbabkühlen lassen
11Sub.N.N.
12Obj.Auripigment [śuddha]

māraṇa von Auripigment (BhPr, 2.3.222-226)
sadalaṃ tālakaṃ śuddhaṃ paunarnavarasena tu ⁄
khalve vimardayedekaṃ dinaṃ paścādviśodhayet ⁄⁄
tataḥ punarnavākṣāraiḥ sthālyām ardhaṃ prapūrayet ⁄
tatra tadgolakaṃ dhṛtvā punastenaiva pūrayet ⁄⁄
ā kaṇṭhaṃ piṭharaṃ tasya pidhānaṃ dhārayenmukhe ⁄
sthālīṃ cullyāṃ samāropya kramādvahniṃ vivardhayet ⁄⁄
dinānyantaraśūnyāni pañca vahniṃ pradāpayet ⁄⁄
evaṃ tanmriyate tālaṃ mātrā tasyaikaraktikā ⁄
anupānānyanekāni yathāyogyaṃ prayojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment [śuddha]
3Varsthālī
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.
8Auripigment [śuddha]
9punarnavā
10OrtReibstein
11Verbzu einer Kugel formen
12Sub.N.N.
13Obj.Auripigment [śuddha]
14Verbeinfüllen
15Sub.N.N.
16Obj.punarnavā
17Ortsthālī
18Verbhineinlegen, -stellen
19Sub.N.N.
20Obj.Auripigment [śuddha]
21Ortsthālī
22Verbverschließen
23Sub.N.N.
24Obj.sthālī
25Ins.Deckel
26Verberhitzen
27Sub.N.N.
28Obj.Auripigment [śuddha]
29OrtOfen

māraṇa von Auripigment (RSS, 1.175-177)
tālakaṃ kaṇaśaḥ kṛtvā suśuddhaṃ haṇḍikāntare ⁄
cūrṇodakena sampiṣṭam apāmārgajaṭodbhavaiḥ ⁄⁄
kṣārodakaiśca sampiṣṭam ūrdhvādho yāvaśūkajam ⁄
cūrṇaṃ dattvā nirudhyātha kūṣmāṇḍaiśca prapūrayet ⁄⁄
punarmukhaṃ nirudhyātha caturyāmaṃ kramāgninā ⁄
pacedevaṃ hi taccūrṇaṃ kuṣṭhādau pariyojayet ⁄⁄
1Var
N.N.
2VarAuripigment [pulverförmig, śuddha]
3Varhaṇḍikā
4Proc
5Verbzerreiben
6Sub.N.N.
7Obj.
8Auripigment [pulverförmig, śuddha]
9Pulver
10Wasser
11Luftwurzel
12Orthaṇḍikā
13Verbeinfüllen
14Sub.N.N.
15Obj.
16yavakṣāra
17Wachskürbis
18Orthaṇḍikā
19Verbverschließen
20Sub.N.N.
21Obj.haṇḍikā
22Verberhitzen
23Sub.N.N.
24Obj.Auripigment [pulverförmig, śuddha]